Dai Li

headshot

Xiang Zhou

Xiang Zhou
  • 2015 - 2016 Postdoctoral Research Associate
Email: xiangzhou@princeton.edu

Contact Information:

The Center on Contemporary China
188 Wallace Hall
Princeton University
Princeton, NJ 08544
(609) 258-7149